นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบาย และแนวปฎิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เราขอยืนยันการเก็บ รักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิ ส่วนบุคคลนี้และกรุณาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่ง นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิก การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการนําเสนอสินค้า และบริการ ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด จากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

2. Cookies

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทําการเก็บข้อมูลการ เข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา อีกครั้งในคราวหลังเครื่องก็จะจําได้ทันทีว่าท่านเคย เข้ามาเยี่ยมชมแล้ว

Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทําลายไฟล์ต่างๆ แต่มี ไว้เพื่อช่วยให้เราคอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยมหน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหนและบ่อย แค่ไหน เราไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร เพียงแต่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามา เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

Cookies ไม่ได้ใช้สําหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถสั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

ประโยชน์ของ Cookies

 1. ใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม และจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกแต่ละท่านเพื่อใช้ในการนําเสนอ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้ตรง ตามความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุด
 2. ใช้ประเมินจํานวนผู้เข้าชม การใช้บราวเซอร์แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไป ทําให้สามารถจําแนกการใช้งานของผู้เข้าชม ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น ประโยชน์ในการนําเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยประเมินจากความสนใจ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
 3. ใช้ตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน หรือรูปแบบการเข้าชม การตรวจสอบ Cookies นี้นอกจากจะทําให้ เราเข้าใจถึงลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีผลต่อการปรับปรุงบริการของเรา เนื้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของแต่ละบุคคล


3. การใช้ข้อมูลของสมาชิก

จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก คือ นําเสนอบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่สมาชิกใน ช่วงเวลาที่ท่านเข้ามาแวะเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งในบางครั้งอาจมี จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ส่งถึงท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่างๆ ทั้งนี้ หากท่าน ไม่สนใจ หรือไม่มีความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ

สําหรับข้อมูลทุกชนิดที่ท่านมอบให้บริษัทฯ ท่านมอบสิทธิในการใช้ ทําสําเนา แก้ไข ลบทิ้งทั้งหมด ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และนําไปสร้างสรรค์งาน และ/หรือ นําข้อมูลดังกล่าวเข้าประกอบกับสื่อหรือ เทคโนโลยีทุกรูปแบบที่มีอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่จําต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ท่าน ทั้งนี้ การมอบสิทธิ ในส่วนนี้เป็นการมอบสิทธิแบบถาวร ไม่คิดมูลค่า และไม่อาจเพิกถอนได้ อนึ่ง ท่านมอบอนุญาตแบบไม่ เฉพาะตัวให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายของบริษัทฯ ในการ เข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางไซต์เหล่านี้ และเพื่อใช้ ทําซ้ํา เผยแพร่ จัดทํางานอันมีข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนนําเสนอและแสดงข้อมูล ดังกล่าวตามที่ ได้รับอนุญาตผ่านการใช้งานเชิงฟังก์ชั่นของไซต์เหล่านี้

ทั้งนี้ บริษัทฯเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการใช้ข้อมูลทั้งปวงที่ท่านมอบให้ และ/หรือ บริษัท ในเครือสงวนสิทธิในการแก้ไข ตัดทอน หรือลบข้อมูล อย่างหนึ่งอย่างใดใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะที่ละเมิดแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้ข้อมูลหรือข้อกําหนดใดๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ และบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันว่าท่านจะได้เข้ามีส่วนในการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ และโดยทั่วไปแล้ว การให้ คะแนนสินค้าหรือความคิดเห็น ของลูกค้าจะปรากฏบนระบบสาธารณะภายในสองถึงสี่วันนับจากวันที่ โพสต์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะลบโพสต์หรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้โพสต์หรือให้ไว้โดยไม่จําต้อง ชี้แจงถึงเหตุแห่งการปฏิบัติดังกล่าว

4. การเก็บข้อมูลของสมาชิก

ในกรณีที่มีการขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเป็นผู้รับทราบและเก็บข้อมูลเหล่านั้นแต่เพียงผู้ เดียว ยกเว้นในบางกรณีที่มีการนําเสนอข้อมูลต่อผู้อื่น เช่น รายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมส่งเสริม การตลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นใน http://www.certainty.co.th/ อาจได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ หรืออาจมีการ สนับสนุนร่วมกันจากบริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลของสมาชิกบางส่วน หรือข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมจาก การจัด กิจกรรมดังกล่าว อาจถูกนําเสนอต่อบริษัทที่ให้การสนับสนุน

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ที่มี link อยู่บน http://www.certainty.co.th อาจสามารถเก็บ ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลเหล่านั้นมิได้รวมอยู่ในนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของทาง บริษัทฯ

5. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

ปกติแล้วเรามิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีพิเศษ ดังนี้

 1. ข้อมูลสําหรับบริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ
 2. ในรายการส่งเสริมการขายบางรายการอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้การสนับสนุนซึ่งการขอ ข้อมูลเหล่านี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปิดเผยข้อมูล สมาชิกของท่านต่อผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้เราสามารถ ตอบสนองความต้องการของท่านได้ในอนาคต
 3. ในบางกรณี ท่านอาจได้รับเสนอโอกาสเพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสารพิเศษจากบุคคลอื่นๆ เมื่อท่านตกลง ยินยอมรับข้อมูลดังกล่าว ชื่อ และ email address ของท่านจะถูกเปิดเผย
 4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเมื่อทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมี ผลต่อการจําแนก การติดต่อและการดําเนินการ ด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของทาง บริษัทฯ หรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้บริการ ของทางบริษัทฯ จากการแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลหากได้รับ การร้องขอจากทางราชการ ภายใต้อํานาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วย วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็น ต่อการรักษา การพัฒนา การให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ


6. ข้อมูลที่ท่านมอบให้กับทางบริษัท

ในการระบุข้อมูลใดๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการ ท่านมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ท่านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลนั้น
 • ข้อมูลนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 • ข้อมูลนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด
 • ข้อมูลนั้นมิใช่ข้อมูลที่ได้มาโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการ เผยแพร่และความเป็นส่วนตัว
 • ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะสบประมาท กล่าวร้าย ดูถูก เกลียดชัง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ศาสนา หรือคุกคามบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 • ข้อมูลนั้นต้องไม่อ้างถึงเว็บไซต์ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น
 • หากข้อมูลนั้นมีความคล้ายคลึงหรือมีการระบุชื่อของบุคคลผู้มีตัวตน ท่านต้องได้รับความยินยอม จากบุคคลดังกล่าวในการระบุความ คล้ายคลึง ชื่อของบุคคลดังกล่าวในข้อมูล
 • ข้อมูลนั้นต้องไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมหรือไฟล์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะ บ่อนทําลายและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย


7. การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่านและการยกเลิกการใช้ข้อมูล

ในการระบุข้อมูลใดๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการ ท่านมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ หากท่านต้องการตรวจสอบการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงยกเลิกความยินยอมในการให้บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่ท่านต้องการยกเลิกได้ผ่านทาง Call Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-651-8061, 1800-290-880 (โทรฟรี) หรือส่งเรื่องแจ้งมาที่อีเมลล์ certainty@dsgap.com โดยระบุชื่อเรื่องว่า

“ยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแบรนด์เซอร์เทนตี้”